Clock-Time

Đức Cha Phaolo Nguyễn Thái Hợp Từ Nhiệm Sứ Vụ Giám Mục Giáo Phận Hà Tĩnh Và Bổ Nhiệm Giám Quản Tông Tòa Giáo Phận Hà Tĩnh

Đức thánh cha Phanxicô đã chấp thuận cho Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, O.P. từ nhiệm sứ vụ Giám mục Chính toà Giáo phận Hà Tĩnh; đồng thời, Tòa Thánh bổ nhiệm Đức cha Luy Nguyễn Anh Tuấn, Giám mục hiệu tòa Catrum và đang là Giám mục  Phụ tá Tổng Giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, làm Giám quản Tông tòa Giáo phận Hà Tĩnh “trống tòa và theo ý Toà Thánh” (sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis)...

ĐỨC CHA PHAOLO NGUYỄN THÁI HỢP TỪ NHIỆM
SỨ VỤ GIÁM MỤC GIÁO PHẬN HÀ TĨNH


VÀ BỔ NHIỆM ĐỨC CHA LUY NGUYỄN ANH TUẤN
LÀM GIÁM QUẢN TÔNG TÒA GIÁO PHẬN HÀ TĨNH