Clock-Time

Beat - TÌnh Ngài Yêu

Tình ngài yêu con bao la vươn lút trời canh, tình ngài yêu con như biển thắm sóng dâng dạt dào