Clock-Time

Phêro Huỳnh Văn Hai

/ 464 / Hôn Nhân - Gia Đình

Giáo dục con cái hướng đến trưởng thành tâm linh

Bài viết này mong chia sẻ một phần rất nhỏ về một vài tính chất của sự trưởng thành tâm linh, dấu hiệu của sự trưởng thành tâm linh. Hi vọng có thể khai triển trong những bài viết sau về dấu hiệu của tình trạng chưa trưởng thành tâm linh và tiếp theo nữa.