Clock-Time

Phêrô Trương Huy Hoàng

/ 1604 / Thánh Ca

Đáp Ca: Lễ Đức Mẹ Lên Trời - Năm C Hot

Đáp Ca: Lễ Đức Mẹ Lên Trời - Năm C , Tv44, 10bc, 11, 12ab, 16, Huy Hoàng
/ 1324 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật XIX Thường Niên - Năm C Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật XIX Thường Niên - Năm C Tv 32,1.12,16.18,20.22 Huy Hoàng

/ 1092 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật XVIII Thường Niên - Năm C Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật XVIII Thường Niên - Năm C Tv 94,1-2.6-7.8-9 Huy Hoàng
/ 1149 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật XVII Thường Niên - Năm C Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật XVII Thường Niên - Năm C; Tv 137,1-2a.2bc-3.4-5.7c-8; Huy Hoàng

/ 1440 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật XVI Thường Niên - Năm C Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật XVI Thường Niên - Năm C; Tv 14,2-3a.3cd-4ab.4c-5; Huy Hoàng

/ 1266 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật XV Thường Niên - Năm C Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật XV Thường Niên - Năm C; Tv 68,14.17.30-31.33-34.36ab-37; Huy Hoàng
/ 1137 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật XIV Thường Niên - Năm C Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật XIV Thường Niên - Năm C; Tv 65,1-3a. 4-5. 6-7a; Huy Hoàng

/ 6241 / Muối Men Lời Chúa

MUỐI MEN CHO ĐỜI 120 - Lời Chúa - Chúa Nhật Mình Máu Thánh Chúa - Năm C Hot

MUỐI MEN CHO ĐỜI 120 - Lời Chúa - Chúa Nhật Mình Máu Thánh Chúa - Năm C, Tin Mừng: Lc 9, 11b - 17, Lm. Phêrô Trương Huy Hoàng