Clock-Time

Ngày 09-11: Kỷ Niệm Cung Hiến Đền Thờ Latêranô

“Đền thờ Latêranô mang danh Chúa Cứu Thế, là thủ lãnh các tuyển nhân, nên cũng có thể nói là mẹ, là thủ lãnh và là tuyệt đỉnh của mọi đền thờ trên thế gian”.
Phụng Vụ Chư Thánh

Kỷ Niệm Cung Hiến Đền Thờ Latêranô

 

 
Thời các tông đồ và trong nhiều thế kỷ sau, người ta xây dựng những đền thờ làm nơi các Kitô hữu hội họp nhau cầu nguyện, chúc tụng Chúa, học hiểu các mầu nhiệm trong đạo, lãnh các bí tích, nhất là tham dự vào hiến tế không đổ máu của Chúa Giêsu Kitô. Nhưng các nơi hội họp này là mục tiêu phá huỷ của các lương dân, nên các Giám mục không hề long trọng thánh hiến theo các lễ nghi đã được thiết định.
 
Việc cung hiến long trọng chỉ bắt đầu dưới triều vua Contanstinô đại đế. Vị hoàng đế này đã ra luật cho các Kitô hữu được xây cất thánh đường trong toàn đế quốc. Chính ông đã làm gương bằng việc xây cất một đại thánh đường cho Đức Giáo Hoàng sử dụng. Đây là thủ lãnh và là mẹ các Đền thờ trên thế giới. Đức Hồng Y Phêrô Đamianô đã viết cho các Đức Hồng Y.
 
- “Đền thờ Latêranô mang danh Chúa Cứu Thế, là thủ lãnh các tuyển nhân, nên cũng có thể nói là mẹ, là thủ lãnh và là tuyệt đỉnh của mọi đền thờ trên thế gian”.
 
Đàng khác, ngài gọi đền thờ này là đền thờ trên mọi đền thờ, là nơi thánh trên các nơi thánh. Khi xây cất, hoàng đế Constantinô đã trang hoàng đền thờ bằng nhiều bình quý và những vật trang sức đắt tiền để cử hành các mầu nhiệm thánh. Đức Thánh Giáo Hoàng Silvester đã cung hiến đền thờ trong một lễ nghi trang trọng sầm uất. Đồng thời, ngài cũng truyền chỉ được dâng thánh lễ trên bàn thờ bằng đá.
 
Khắp nơi cử hành việc kỷ niệm cung hiến đền thờ Chúa Cứu Thế vào ngày 9 tháng 11.
 
Trích: Theo Vết Chân Người, Lm. Phaolô Phạm Quốc Túy