Clock-Time

Ngày 6-1: Lễ Chúa Hiển Linh

Lễ Hiển Linh trước hết đã bị lẫn lộn với lễ Giáng Sinh dưới danh hiệu Thần Hiển (Théophanie). Từ giữa thế kỷ IV, lễ này được tách biệt ra, để kỷ niệm biến cố các đạo sĩ đến kính thờ Chúa Hài Đồng mà thánh sử Matthêu ghi lại (Mt 2,1-2).

Phụng Vụ Chư Thánh
LỄ HIỂN LINH

Lm Phaolo Phạm Quốc Tuý

Lễ Hiển Linh trước hết đã bị lẫn lộn với lễ Giáng Sinh dưới danh hiệu Thần Hiển (Théophanie). Từ giữa thế kỷ IV, lễ này được tách biệt ra, để kỷ niệm biến cố các đạo sĩ đến kính thờ Chúa Hài Đồng mà thánh sử Matthêu ghi lại (Mt 2,1-2).

Các đạo sĩ là những người đầu tiên đến kính thờ Chúa Hài Nhi sau các mục đồng. Các ngài là những bậc có thế giá vì nhân cách tài năng và nhất là vì sự hiểu biết thiên văn của mình : Theo truyền thồng cổ xưa, các đạo sĩ này gồm ba vị, nắm quyền cai trị quốc gia. Khi nhận thấy một ánh sao lạ, các ngài ngạc nhiên và nhớ lại lời tiên tri Balaam :

  • “Một ngôi sao mọc lên từ Giacob, một vương trượng xuất từ Israel” (Ds 24,17).

Các ngài hiểu rằng vì sao báo tin một vì vua mới sinh ra. Lập tức, các ngài đã lên đường theo tiếng gọi của ơn thánh trong lòng và dưới sự hướng dẫn của ánh sáng sao. Vượt qua bao trở ngại đường xa, các ngài hướng về miền Palestina, tới tận Giêrusalem. Nhưng vừa tới thành này thì ánh sáng sao ngụp tắt. Vào yết kiến Hêrôđê, các ngài hỏi :

  • “Vua dân Do thái mới sinh hiện ở đâu ? Vì chúng tôi thấy ngôi sao của Ngài bên trời Đông và chúng tôi đến yết bái Ngài”.

Hêrôđê và cả dân thành hoảng hốt vì câu hỏi này. Ông triệu tập các thượng tế và ký lục của dân để hỏi : Họ cho ông biết theo các lời tiên tri, rằng Đấng Thiên Sai sinh ra “Tại Bêlem xứ Giuđêa” (Mt 2,5). Hêrôđê bí mật cho mời các đạo sĩ lại để hỏi kỹ về thời gian ngôi sao xuất hiện rồi bảo họ :

  • “Các ông hãy đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi tìm thấy, hãy báo lại cho trẫm, để trẫm cùng đi bái yết Ngài” (Mt 5,8).

Các đạo sĩ phấn khởi tiếp tục lên đường. Nhưng vừa mới ra khỏi thành thì ánh sao lại hiện ra dẫn lối các ngài. Tới nơi Hài Nhi ở, các ngài quì xuống sụp lạy Chúa, rồi mở tráp báu, các ngài dâng Chúa vàng, nhũ hương, và mộc dược. Các lễ vật này đều có ý nghĩa biểu trưng cho tấm lòng các ngài dâng lên Chúa : vàng để tỏ lòng tôn kính vương quyền Chúa, nhũ nhương để suy phục thần tính Chúa và mộc dược để suy tôn nhân tính Chúa.

Sau khi đã thoả lòng mong ước, các đạo sĩ được báo mộng cho biết đừng trở lại với Hêrôđê. Bởi vậy, các ngài đã trở về xứ sở theo đường khác.

Người ta kể ràng, sau này, thánh Tôma đã rửa tội cho các ngài và các ngài với thánh nhân rao giảng Tin Mừng tại Ba Tư. Đầu các ngài được lưu trữ làm thánh tích tại Cologna. Nơi đây, người ta kính nhớ các ngài dưới danh hiệu : Melchior, Balthazar, và Gaspard.

Mừng lễ Hiển Linh, chúng ta cảm tạ tình thương Chúa đã thương tỏ mình cách rộng rãi cho hết mọi người, không phân biệt dân tộc mầu da văn hoá. Đồng thời chúng ta cũng nhận biết bổn phận mình phải dễ dạy dưới sự hướng dẫn mà Chúa hằng khơi dậy trong lòng như các đạo sĩ đã biết mau mắn vâng theo ánh sáng dẫn đường.