Clock-Time

Phụng Vụ Chư Thánh | Ngày 15.07 | Thánh Anrê NGUYỄN KIM THÔNG (Năm Thuông) - Trùm cả (1790 - 1855)

Thánh Anrê Nguyễn Kim Thông sinh năm 1790, tại họ Gò Thị, xã Xuân Phương, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, Giáo phận Qui Nhơn ngày nay. Ngài là người con thứ tư trong gia đình, nhưng theo tục lệ địa phương thì gọi là thứ năm, và được gọi cách kính trọng là Ông Năm Thuông. Ông có hai người con sống đời tận hiến là linh mục Nguyễn Kim Thủ và nữ tu Anna Nguyễn Thị Nhường, dòng Mến Thánh Giá Gò Thị...