Clock-Time

Phụng Vụ Chư Thánh | Ngày 30.09 | Thánh Giêrônimô, Linh mục - Tiến sĩ Hội Thánh

Thánh Giêrônimô là người có công rất nhiều đối với Giáo hội trong việc sưu tầm, khảo cứu và phiên dịch Kinh thánh. Bản dịch Kinh thánh của ngài quen gọi là bản Phổ thông (Vulgata) cho đến nay vẫn được Giáo hội coi như bản dịch duy nhất và truyền dùng trong khắp cả Giáo hội...