Clock-Time

Kinh dâng trước khi làm việc - Kinh hằng ngày

Lạy Chúa, con xin dưng việc này cho cả sáng danh Chúa, và cho con đặng nhờ phần rỗi.

Kinh hằng ngày
Kinh dâng trước khi làm việc

+ Trước khi làm việc gì, thì có ý dưng việc ấy cho Chúa mà rằng:

Lạy Chúa, con xin dưng việc này cho cả sáng danh Chúa, và cho con đặng nhờ phần rỗi.

(các kinh theo sách Mục Lục nên có sử dụng những từ cổ ít dùng)