Clock-Time

Kinh đi đàng - Kinh hằng ngày

Lạy Chúa con, Chúa có lòng nhơn từ và phép tắc vô cùng xin cho thánh Thiên Thần Raphael dẫn đàng cho con đi bằng an vô sự, và đem con trở về cho đặng mọi sự lành, như đã đem đàng cho ông thánh Tôbia xưa. Amen.Kinh hằng ngày - Kinh đi đàng, kinh hằng ngày, giáo phận phú cường, truyền thông giáo phận phú cường,

Kinh hằng ngày
Kinh đi đàng

+ 3. Trước khi đi đàng thì nguyện:

Lạy Chúa con, Chúa có lòng nhơn từ và phép tắc vô cùng xin cho thánh Thiên Thần Raphael dẫn đàng cho con đi bằng an vô sự, và đem con trở về cho đặng mọi sự lành, như đã đem đàng cho ông thánh Tôbia xưa. Amen.

(các kinh theo sách Mục Lục nên có sử dụng những từ cổ ít dùng)