Clock-Time

Kinh Khấn Thánh Giuse Hằng Cứu Giúp | Thánh Giuse | Kinh hằng ngày

Lạy Cha nuôi Đấng Cứu Thế, xin Cha cầu cùng Chúa Giêsu cho con được những ơn cần thiết trong lúc này. Vì con yếu lòng tin, vì con tội lỗi bất xứng, không đáng Chúa nhận lời con kêu xin, nên con nhờ Cha lo liệu mọi sự cho con.

Kinh hằng ngày
Kinh Khấn Thánh Giuse Hằng Cứu Giúp
Thánh Giuse

Kinh Khấn Thánh Giuse Hằng Cứu Giúp | Thánh Giuse | Kinh hằng ngày | hiệp thông Loan bao Tin mừng

Lạy Thánh Giuse là Cha hằng cứu giúp, Cha đã giúp đỡ nhiều tâm hồn đau khổ chạy đến kêu cầu Cha. Từ trước tới nay, Cha đã thương con thế nào, thì nay về sau, xin Cha tiếp tục thương con như vậy.

Lạy Cha nuôi Đấng Cứu Thế, xin Cha cầu cùng Chúa Giêsu cho con được những ơn cần thiết trong lúc này. Vì con yếu lòng tin, vì con tội lỗi bất xứng, không đáng Chúa nhận lời con kêu xin, nên con nhờ Cha lo liệu mọi sự cho con.

Các kinh thường đọc