Clock-Time

Kinh khi gặp cám dỗ - Kinh hằng ngày

Lạy Chúa con, vì Năm Dấu Thánh Chúa xin chữa lấy con. Lạy Đức Mẹ cực khoan cực nhơn, xin chữa lấy con cùng, vì Máu thánh Con Đức Mẹ đã đổ ra vì con.

Kinh hằng ngày
Kinh khi gặp cám dỗ

+ Khi mắc chước cám dỗ thì nguyện:

Lạy Chúa con, vì Năm Dấu Thánh Chúa xin chữa lấy con. Lạy Đức Mẹ cực khoan cực nhơn, xin chữa lấy con cùng, vì Máu thánh Con Đức Mẹ đã đổ ra vì con.

(các kinh theo sách Mục Lục nên có sử dụng những từ cổ ít dùng)