Clock-Time

Kinh khi khốn khó - Kinh hằng ngày

Lạy Chúa rất nhơn từ, hay thương xót vô cùng lẽ thì đáng chịu hơn nữa nhiều phần, song bởi lòng lành Chúa, chẳng cho con chịu quá sức con, nên con xin dưng mọi sự cực con đang chịu bây giờ, hiệp làm một cùng sự đau đớn Chúa đã chịu xưa mà đền tội con.

Kinh hằng ngày
Kinh gặp khốn khó

+ Khi gặp sự khốn khó thì nguyện:

Lạy Chúa rất nhơn từ, hay thương xót vô cùng lẽ thì đáng chịu hơn nữa nhiều phần, song bởi lòng lành Chúa, chẳng cho con chịu quá sức con, nên con xin dưng mọi sự cực con đang chịu bây giờ, hiệp làm một cùng sự đau đớn Chúa đã chịu xưa mà đền tội con.

(các kinh theo sách Mục Lục nên có sử dụng những từ cổ ít dùng)

Các kinh thường đọc