Clock-Time

Kinh Nữ Vương Thiên Đàng - Kinh hằng ngày

Lạy Chúa, là Đấng đã làm cho thiên hạ vui mừng quá bội bởi Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Chúa cùng là Chúa chúng con đã sống lại; xin vì Đức Nữ Đồng Trinh Maria là Thánh Mẫu Người nguyện cầu cho chúng con đặng hưởng phước vui vẻ hằng sống đời đời. Vì công nghiệp Chúa Kitô là Chúa chúng con.

Kinh hằng ngày
Kinh Nữ Vương Thiên Đàng

Khải: Lạy Nữ Vương Thiên Đàng hãy vui mừng – Alleluia

Ứng: Vì Đấng Mẹ đã đáng cưu mang trong lòng – Alleluia

Khải: Người đã sống lại thật như lời đã phán hứa – Alleluia

Ứng: Xin cầu cùng Chúa cho chúng con – Alleluia

Khải: Lạy Nữ Đồng Trinh Maria hãy hỉ hoan khoái lạc – Alleluia

Ứng: Vì Chúa đã sống lại thật – Alleluia

Lời Nguyện: Lạy Chúa, là Đấng đã làm cho thiên hạ vui mừng quá bội bởi Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Chúa cùng là Chúa chúng con đã sống lại; xin vì Đức Nữ Đồng Trinh Maria là Thánh Mẫu Người nguyện cầu cho chúng con đặng hưởng phước vui vẻ hằng sống đời đời. Vì công nghiệp Chúa Kitô là Chúa chúng con. Amen.

(các kinh theo sách Mục Lục nên có sử dụng những từ cổ ít dùng)

Các kinh thường đọc