Clock-Time

Kinh Truyền Tin - Kinh hằng ngày

Lạy Chúa, chúng con xin Chúa ban ơn xuống trong linh hồn chúng con là kẻ đã nhờ lời Thánh Thiên Thần truyền, mà biết thật Chúa Kitô là con Chúa đã xuống thế làm Người, thì xin vì công ơn Con Chúa chịu nạn chịu chết trên cây Thánh Giá, cho chúng con ngày sau khi sống lại đặng đến nơi vinh hiển, cũng vì công nghiệp Chúa Kitô là Chúa chúng con. Amen.

Kinh hằng ngày
Kinh Truyền Tin

+ Kinh Truyền Tin

Khải: Đức Chúa Trời sai Thánh Thiên Thần truyền tin cho Rất Thánh Đức Bà Maria.

Ứng: Và Rất Thánh Đức Bà chịu thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần.

Kính mừng ...

Khải: Này tôi là tôi tá Đức Chúa Trời.

Ứng: Tôi xin vâng như lời Thánh Thiên Thần truyền.

Kính mừng ...

Khải: Chốc ấy Ngôi Thứ Hai xuống thế làm người

Ứng: Và ở cùng chúng con.

Kính mừng ...

Khải: Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng con.

Ứng: Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Lời Nguyện: Lạy Chúa, chúng con xin Chúa ban ơn xuống trong linh hồn chúng con là kẻ đã nhờ lời Thánh Thiên Thần truyền, mà biết thật Chúa Kitô là con Chúa đã xuống thế làm Người, thì xin vì công ơn Con Chúa chịu nạn chịu chết trên cây Thánh Giá, cho chúng con ngày sau khi sống lại đặng đến nơi vinh hiển, cũng vì công nghiệp Chúa Kitô là Chúa chúng con. Amen.

(các kinh theo sách Mục Lục nên có sử dụng những từ cổ ít dùng)

Các kinh thường đọc