Clock-Time

Kinh Vì Dấu - Kinh hằng ngày

Lạy Chúa chúng con, vì dấu Thánh Giá ✝, xin chữa chúng con ✝, cho khỏi kẻ thù ✝, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

Kinh hằng ngày
Kinh Vì Dấu

Lạy Chúa chúng con, vì dấu Thánh Giá ✝, xin chữa chúng con ✝, cho khỏi kẻ thù ✝, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

(các kinh theo sách Mục Lục nên có sử dụng những từ cổ ít dùng)