Clock-Time

Làm dấu Thánh Giá Đơn - Kinh hằng ngày

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

Kinh hằng ngày
Làm dấu Thánh Giá Đơn


Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.