Clock-Time

muc luc le duc me

01. Đức Mẹ Fatima Ngày 13 tháng 5 năm
02. Lễ Mẹ Vô Nhiễm ngày 08 tháng 12 năm
03. Lễ Mẹ Thiên Chúa ngày 01 tháng 01 năm
05. Lễ Mẹ Lộ Đức ngày 12 tháng 02 năm
06. Lễ Truyền Tin ngày 25 tháng 03 năm
07. Lễ Mẹ Thăm Viếng ngày 31 tháng 05 năm
08. Lễ Trái Tim Mẹ Thứ Bảy Tuần II sau Lễ Hiện Xuống
10. Lễ Cung Hiến Đền Thờ Đức Bà Cả ngày 05 tháng 08 năm
11. Lễ Mẹ Hồn Xác Lên Trời ngày 15 tháng 08 năm
12. Lễ Mẹ Nữ Vương  ngày 22 tháng 08 năm
13. Lễ Sinh Nhật Mẹ ngày 08 tháng 09 năm
15. Lễ Mẹ Sầu Bi ngày 15 tháng 09 năm
16. Lễ Mẹ Mân Côi ngày 07 tháng 10 năm
17. Lễ Mẹ Dâng Mình ngày 21 tháng 11 năm
Lễ Mẹ Guadalupe ngày 12 tháng 12 năm
Lễ Mẹ Dâng Chúa ngày 02 tháng 02 năm
Lễ Mẹ Núi Carmêlô ngày 16 tháng 07 năm
Lễ Thánh Danh Mẹ ngày 12 tháng 09 năm