Clock-Time

Ơn toàn xá, kính Trái Tim Đức Chúa Giêsu

Đọc chung vào ngày Thứ Sáu Đầu Tháng để Kính Thánh Tâm Chúa được 1 ơn Đại Xá, với điều kiện thông thường: Xưng tội, rước lễ, đọc 1 kinh Lạy Cha, 1 kinh Kính Mừng. Đọc các ngày thứ sáu khác được 7 năm ân xá (N220).

Phụng vụ
Kinh Dâng Mình cho Trái Tim Đức Chúa Giêsu 

Đọc chung vào ngày Thứ Sáu Đầu Tháng để Kính Thánh Tâm Chúa được 1 ơn Đại Xá, với điều kiện thông thường: Xưng tội, rước lễ, đọc 1 kinh Lạy Cha, 1 kinh Kính Mừng. Đọc các ngày thứ sáu khác được 7 năm ân xá (N220).

Lạy ơn Trái Tim cực trọng Đức Chúa Giêsu đã thương chúng con vô cùng! Ai kể cho xiết được những ơn Trái Tim cực Thánh đã ban cho chúng con. Từ khi Đức Chúa Giêsu mới sinh ra, thì Trái Tim Người đã nghĩ đến chúng con là kẻ hèn mọn, mọi việc Người đã làm thì đã làm vì chúng con. Người đã chịu đau đớn, đã chịu nạn, đã chịu chết. Trái Tim Người đã chịu cực khổ vì chúng con.

Chúng con mê muội bấy lâu nay chưa suy ơn Đức Chúa Trời nên, xin Đức Chúa Trời tha tội tha vạ cho kẻ có tội. Chúng con là kẻ khốn khó, chẳng biết làm thể nào mà đội ơn cho xứng đáng, nay ơn trên trời soi sáng, thì chúng con mới biết Đức Chúa Giêsu muốn cho người ta Kính mến Trái Tim Người cách riêng.

Thật là chúng con thiếu thốn mọi đàng, trong mình những thấy tội lỗi, chẳng có sự gì lành đáng dâng cho Trái Tim cực Thánh. Chúng con xấu hổ lắm! Sấp mình xuống dưới chân Đấng nhân lành vô cùng. 

Chúng con hợp một ý cùng Bề trên mà dâng mình cho Trái Tim cực trọng Đức Chúa Giêsu: chúng con dâng linh hồn, xin Trái Tim gìn giữ cho sạch mọi tội, chúng con dâng xác xin Trái Tim ban ơn cho được làm tôi Đức Chúa Trời, mọi sự bề trong bề ngoài, mọi việc chúng con làm, sự sống, sự chết, tài trí của cải hết mọi sự. Chúng con dâng cho Trái Tim thay thảy, dù khi chúng con được sự gì lành, dù khi phải sự gì khốn khó, thì xin chịu bằng lòng cho sáng danh Trái Tim Đức Chúa Giêsu. Chúng con cũng dâng cả anh em họ hàng, xin Trái Tim gìn giữ cùng ban mọi ơn lành.

Ở Trái Tim cực Thánh, hãy cai trị trong lòng chúng con, xin che chở chúng con cho khỏi chước ma quỷ; xin thêm lòng tin cậy kính mến cho chúng con đẹp lòng Đức Chúa Trời, xin phá những sự dữ hay vây bọc tứ bề, xin cứu lấy chúng con trong giờ sau hết; xin ban mọi ơn lành cho đấng Giám mục chăn giữ con Chiên Đức Chúa Giêsu; xin phù hộ cho các Thày cả được đẹp lòng Đức Chúa Trời, cùng xin giúp các đấng các bậc được dạy dỗ chúng con cho nên. 

Ở Trái Tim hay thương vô cùng, hãy chịu lấy trái tim hèn mọn chúng con, hãy ban lòng kính mến một ngày một hơn ở đời này, hãy đưa chúng con lên Thiên Đàng, hưởng Trái Tim Đức Chúa Giêsu đời đời chẳng cùng. Amen.