Clock-Time

​Ngày 02 tháng ba: Phép Rửa và Lời Hứa Qua Phép Rửa

Phép rửa là món quà của Chúa Kitô phục sinh cho ta. Nó mở ra một cách sống để ta cùng đồng hành với Chúa Giêsu, và chắc chắn với chúng ta rằng Ngài sẽ ở lại với chúng ta mọi ngày trong đời sống.

Phép rửa là món quà của Chúa Kitô phục sinh cho ta. Nó mở ra một cách sống để ta cùng đồng hành với Chúa Giêsu, và chắc chắn với chúng ta rằng Ngài sẽ ở lại với chúng ta mọi ngày trong đời sống. Như lời Thánh Matthêu nói cho chúng ta ở cuối Tin Mừng, Chúa Giêsu cầu Chúa Ba Ngôi, và như vậy đảm cho mọi người được rửa tội : “Và này Ta sẽ ở với các ngươi mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20).

Chúng ta hãy chuẩn bị lập lại lời hứa khi rửa tội. Lời hứa ấy xác nhận cách mãnh liệt về món quà Thiên Chúa đã tặng ban cho ta và đó là điều phù hợp với hành động của Thiên Chúa. Lời hứa thể hiện hai điều : Tuyên bố từ bỏ và tuyên xưng đức tin. Chúa Kitô đến với chúng ta qua phép thanh tẩy. Ngài sống trong chúng ta và ở với chúng ta. Ngoài ra, Ngài đòi hỏi chúng ta thực hiện rõ ràng và can đảm biết quá khứ chính mình để biến cải, như sự phục sinh của Đức Giêsu biến đổi tiến trình thế giới từ cuộc hành trình của cái chết tới cuộc han2Hội Thánh trình của sự sống.

Chúng ta được mời gọi từ bỏ mọi điều liên kết với sự chết, áp bức, lòng vị kỷ và sở hữu riêng tư, những phá vỡ và thất vọng.

Thay vào, chúng ta được mời gọi làm một việc đầy tin tưởng, một niềm tin được xây dựng và sống xung quanh hình ảnh Chúa Giêsu tử nạn và phục sinh. Một niềm tin không chỉ ngụ ở trong lòng và cũng không chỉ thể hiện qua lời nói, nhưng một niềm tin được mang ra cuộc sống bằng đôi tay rộng mở, niềm tin đương đầu với thế giới bằng những chọn lựa can đảm cho tự do mà chúng ta làm.


Trích: Hành Trình Với Chúa Mỗi Ngày