Clock-Time

​Ngày 03 tháng ba: Biến Đổi Của Chúng Ta Là Biến Đổi Thanh Tẩy

Chúng ta đã được thanh tẩy trong Đức Kitô vì thế chúng ta cùng được mai táng với Ngài trong sự chết để chúng ta cùng sống một cuộc sống mới tự do thoát khỏi tội lỗi

Chúng ta đã được thanh tẩy trong Đức Kitô vì thế chúng ta cùng được mai táng với Ngài trong sự chết để chúng ta cùng sống một cuộc sống mới tự do thoát khỏi tội lỗi và những sợ hãi của tội là: sợ cái chết, sợ thất bại, sợ mất đi sự qúy trọng của người khác … (Rm 6,4-14).

Chúng ta được trao ban một tinh thần tình yêu, không phải tinh thần sợ hãi hay nô lệ (Rm 8). Chính Thiên Chúa Đấng xức dầu và đặt thần khí vào lòng chúng ta (2Cr 1). Về phần mình, chúng ta dâng lời tạ ơn bằng hành trình trong niềm tin và xưng tụng Chúa là “Cha” chúng ta. Chúng ta cầu xin Ngài ban cho chúng ta đặc ân bước đi trong sự thật và tình yêu. Và đừng bước đi giống người rên xiết như phải mang một gánh nặng không vác nổi. Chúng ta hãy bước đi như người tự do được kêu gọi theo một thiên hướng hăng say do ân sủng của Thiên Chúa. Chúng ta hãy sẵng lòng mang đi trước Thiên Chúa và loài người.


Trích: Hành Trình Với Chúa Mỗi Ngày