Clock-Time

Ngày 24 tháng 2: Đức Mến và Sự Phát Triển Của Xã Hội

Điều mà trước đây chúng ta đã mô tả như những đặc tính của tình yêu trước đây không đối nghịch với sự phát triển của xã hội, kỹ thuật và khoa học.

Điều mà trước đây chúng ta đã mô tả như những đặc tính của tình yêu trước đây không đối nghịch với sự phát triển của xã hội, kỹ thuật và khoa học. Hơn nữa, chúng ta có thể thấy rằng tình yêu có nguồn dự trữ vô tận những nghị lực bản thân và những thúc đẩy sâu xa bảo đảm cho sự phát triển âm thầm của xã hội.

Tình yêu không tự giới hạn chính mình để giúp đỡ những người không thuận lợi  nhưng khuyến khích công lý và chống lại những luật lệ, hoàn cảnh và cơ cấu tạo ra bất bình đẳng.

Tình yêu đẩy khoa học và kỹ thuật  tới những thuận lợi lớn hơn trong tri thức để đem lại những điều tốt đẹp cho nhân loại. Tình yêu làm trưởng thành ý thức bổn phận công dân can đảm gánh lấy trách nhiệm xã hội,  khích lệ mọi can thiệp công khai  để ủng hộ cho tất cả những người tốt.

Như chúng ta có thể thấy, sự  phát triển của xã hội và khoa học không đi ngược với  bản chất của tình yêu, nhưng chỉ chống lại bất kì quan niệm bất toàn hay néo mó của tình yêu  mà xã hội có thể đưa ra.

Vì thế thật là cần thiết  rằng những hoạt động bác ái cộng đoàn của chúng ta mong chờ cách rõ ràng  vào những luật lệ chính thức  của đức mến Tin mừng và biết làm thế nào để phối hợp với chúng những đặc tính  chính xác khoa học, tổ chức kỹ thuật và chương trình xã hội  mà chắc chắn  không làm cạn tiềm lực của tình yêu, nhưng bày tỏ khả năng  của tình yêu  để đánh giá con người theo những nguyên tắc và mức độ là Kitô hữu thật sự.


Trích: Hành Trình Với Chúa Mỗi Ngày