Clock-Time

Phút Cầu Nguyện: Lời Chúa - Chúa Nhật 4 Mùa Chay C (Lc 15:1-3.11-32)

Tin mừng Lc 15:1-3.11-32: Đức Giê-su mới kể cho họ dụ ngôn này: Rồi Đức Giê-su nói tiếp: "Một người kia có hai con trai.12 Người con thứ nói với cha rằng: "Thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng.
Lời Chúa - Chúa Nhật 4 Mùa Chay C (Lc 15:1-3.11-32)