Clock-Time

Phút Cầu Nguyện: Lời Chúa - thứ 4 sau CN 3 MC (Mt 5,17-19)

Phút Cầu Nguyện: Lời Chúa: Chúa Nhật 3 Mùa Chay (Lc 13,1-9)

Phút Cầu Nguyện: Lời Chúa - thứ 4 sau CN 3 MC (Mt 5,17-19)