Clock-Time

Phút Cầu Nguyện: Thứ Ba Tuần XIV Mùa Thường Niên, 05/07/2022

Thứ Ba Tuần XIV Mùa Thường Niên: Trước những lời ong tiếng ve gièm pha ấy, Chúa Giêsu chẳng những không nản lòng nhưng còn tiếp tục thực thi sứ vụ. Người cho các môn đệ biết một thực trạng rằng “lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít”.

PHÚT CẦU NGUYỆN

 THỨ BA TUẦN XIV MÙA THƯỜNG NIÊN

NGÀY 01/07/2022


Dân chúng thán phục khi thấy Chúa Giêsu làm phép lạ. Quả là một điều diệu kỳ mà họ chưa chứng kiến bao giờ vì người câm bị quỷ ám vừa được đem đến cho Chúa Giêsu chữa lành.

Thế nhưng, là người có uy tín trong dân, người Biệt phái lại tìm cách bóp méo sự thật, lèo lái ý hướng suy nghĩ của dân để dân tin rằng Chúa Giêsu không phải là Đấng Cứu Thế, mà đơn giản chỉ dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ. Với tư tưởng thiển cận, những nhà lãnh đạo Do Thái mường tượng về một Đấng Messia cao sang “kính nhi viễn chi”, chứ không chấp nhận một Đấng Cứu Thế mà lại hạ mình, hoà đồng, ngồi chung bàn với người hèn kém.

Trước những lời ong tiếng ve gièm pha ấy, Chúa Giêsu chẳng những không nản lòng nhưng còn tiếp tục thực thi sứ vụ. Người cho các môn đệ biết một thực trạng rằng “lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít”. Vâng, là một Mục tử nhân lành, Chúa Giêsu chạnh lòng xót thương khi nhìn thấy nỗi lầm than của đàn chiên đang vất vưởng không người chăn dắt. Trước sự bao la vô vàn của hoạt động tông đồ mà bản thân con người không sao gánh vác hết, Chúa Giêsu dạy các môn đệ cầu nguyện: “Anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về”.

Lạy Chúa, xin ban cho Hội thánh có được những mục tử như lòng Chúa mong muốn, sẵn sàng bảo vệ sự thánh thiện của Giáo hội, có một tấm lòng thương xót và hảo tâm để tận tình phục vụ đàn chiên, nhất là những đàn chiên thiếu vắng mục tử trông coi, lãnh đạo. Amen.