Clock-Time

Phút Cầu Nguyện: Thứ Năm Tuần VII Mùa Phục Sinh, 02/06/2022

Thứ Năm Tuần VII Mùa Phục Sinh: Chính Đức Giêsu đã liên kết chúng ta với Người, với công trình của Người: “Để họ nên một như chúng ta là một”, “Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian”, “Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian”, “Con thánh hiến chính mình con cho họ, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến”....

PHÚT CẦU NGUYỆN

 THỨ NĂM SAU LỄ CHÚA THĂNG THIÊN

NGÀY 02/06/2022


Những lời nguyện mà Đức Giêsu dâng lên Chúa Cha trong trình thuật Tin mừng hôm nay làm cho chúng ta thật ấm lòng và gia tăng thêm lòng tin yêu Chúa, vì biết rằng, mỗi người chúng ta đều là môn đệ của Chúa, đều là nhân vật chính trong lời nguyện thánh hiến này.

Thật vậy, khi lãnh nhận bí tích Thánh tẩy, trở thành một Kitô hữu, chúng ta đã được xức dầu bởi Thiên Chúa, nghĩa là được chọn và được trao cho một sứ mệnh. Đoạn Tin mừng này, Chúa Giêsu soi sáng cho ta hiểu rõ hơn về sự đồng căn tính và đồng sứ mệnh giữa Người và chúng ta.

Chính Đức Giêsu đã liên kết chúng ta với Người, với công trình của Người: “Để họ nên một như chúng ta là một”, “Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian”, “Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian”, “Con thánh hiến chính mình con cho họ, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến”.

Và rất nhiều lần, Chúa Giêsu cũng cho ta hiểu rõ về sự đồng căn tính và đồng sứ mệnh như thế, khi Chúa nói: “Anh em hãy thương yêu nhau như thầy đã thương yêu anh em”, “Người ta đã bắt bớ thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em”, “Họ đã giữ lời thầy, họ cũng giữ lời anh em”.

Để rồi, lời của thánh tông đồ Phaolô lại nhắc nhở chúng ta về về sự đồng căn tính này: “Anh em là thân thể của Đức Kitô. Đức Kitô là đầu, anh em là chi thể của thân thể Người”. Như thế, mỗi người Kitô hữu chúng ta được trở nên như là thân thể của Đức Kitô. Chúng ta cùng tên, cùng gốc, chúng ta được chia sẻ cùng sứ mạng với Chúa.

Để rồi, khi ý thức được đồng căn tính, đồng sứ mệnh rồi, lúc đó một đòi hỏi khẩn thiết thúc đẩy chúng ta phải sống đúng căn tính Kitô hữu, biết chia sẻ sứ mệnh của Chúa - Sứ mệnh mang Tin mừng tình yêu và ơn cứu độ đến cho con người.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã xin Chúa Cha thánh hóa các môn đệ bằng sự thật, bằng Lời của Người, thì nay xin Chúa cũng thánh hóa chúng con để chúng con được thuộc trọn về Chúa để chúng con được đồng căn tính và đồng sứ mệnh với Chúa, dù vẫn sống giữa thế gian nhiều cám dỗ và tội lỗi. Amen.