Clock-Time

Phút Cầu Nguyện: Thứ Sáu sau Chúa Nhật II Mùa Chay (Matthêu 21, 33-43.45-46)

Phút Cầu Nguyện: Thứ Sáu sau Chúa Nhật II Mùa Chay Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (21, 33-43.45-46)...

Phút Cầu Nguyện: Thứ Sáu sau Chúa Nhật II Mùa Chay (Matthêu 21, 33-43.45-46)