Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Ba Sau Chúa Nhật IX Mùa Thường Niên - Năm B, 01/06/2021

Thứ Ba Sau Chúa Nhật IX Mùa Thường Niên - Năm B: Lạy Chúa, nhờ lời chuyển cầu của thánh Giu-se, xin cho chúng con luôn biết sống ngay chính trong tư tưởng, lời nói, việc làm và biết trung thành thực thi ý Chúa trong mọi cảnh huống cuộc đời chúng con...

SUY NIỆM LỜI CHÚA

THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT IX MÙA THƯỜNG NIÊN - NĂM B

NGÀY 01/06/2021