Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Ba Sau Chúa Nhật XXIII Thường Niên A, 08/09/2020

Thứ Ba Sau Chúa Nhật XXIII Thường Niên A: Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, xin đón nhận chúng con và cho chúng con được tham dự vào gia đình Thiên Quốc khi chúng con kết thúc cuộc lữ hành trần thế này...

SUY NIỆM LỜI CHÚA

THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM A

NGÀY 08/09/2020


   

Mỗi chúng ta được sinh ra và lớn lên trong một gia đình. Ai trong chúng ta cũng có nguồn gốc tổ tiên, có quê hương nơi chốn.
 

Trang Tin Mừng cho chúng ta thấy gia phả của Đức Giêsu. Một điều đặc biệt trong gia phả ấy, có tên những người phụ nữ (Tama, Rut, Rahab, vợ ông Uria và Maria). Trong số 5 người phụ nữ, ngoài Maria - người được chọn rất đặc biệt, được ví như Eva mới để sinh hạ Đấng Cứu Thế - thì có tới 4 người phụ nữ có lý lịch không được tốt đẹp cho lắm, dẫu vậy họ vẫn có chỗ đứng trong gia phả của Đức Giêsu. Điều này cho chúng ta thấy vị thế của Đức Maria trong gia phả. Người đã cộng tác trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Hơn nữa, qua gia phả, chúng ta nhận ra tình yêu của Thiên Chúa đối với con người, và những người tội lỗi vẫn có cơ hội bước vào gia phả của Ngài qua Đức Giêsu Kitô.
 

Là Kitô hữu, chúng ta thuộc về gia đình Thiên Chúa khi chúng ta lãnh nhận bí tích Rửa tội. Tuy nhiên, mỗi chúng ta có tự do để chọn lựa: muốn hoặc không muốn vào gia phả của Chúa? Là môn đệ Đức Kitô, chúng ta đã sẵn sàng noi gương Mẹ bước theo Đức Kitô tiến về quê hương trên trời - nơi gia đình các thánh cùng Đức Mẹ đang hưởng vinh quang Thiên Chúa?
 

Lạy Chúa, chúng con biết mình bất xứng tội lỗi. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, xin đón nhận chúng con và cho chúng con được tham dự vào gia đình Thiên Quốc khi chúng con kết thúc cuộc lữ hành trần thế này. Amen.