Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Ba Tuần XVI Thường Niên Năm B, 20/07/2021

Thứ Ba Tuần XVI Thường Niên Năm B: Xin thánh Giuse chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con để Chúa Giêsu cũng lớn lên trong gia đình các Kitô hữu và trở thành giây liên kết mọi người trong yêu thương, hòa thuận và hiệp nhất...

SUY NIỆM LỜI CHÚA

THỨ BA TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN NĂM B

NGÀY 20/07/2021


Thực trạng xã hội tại hầu hết các nước trên thế giới ngày nay, một trong những thảm cảnh đau thương nhất vẫn là thảm kịch của gia đình: gia đình phân tán, gia đình đổ vỡ, gia đình không cha, không mẹ, gia đình không con, và ngay cả gia đình không có vợ chồng.

Nếu gia đình là tế bào nguyên thủy của xã hội, thì xã hội sẽ như thế nào, khi gia đình bị lung lay, đổ vỡ. Là Kitô hữu, chúng ta được mời gọi để ý thức rằng sức khỏe một xã hội tùy thuộc tình trạng của gia đình.

Với Tin mừng hôm nay, chúng ta tìm thấy được bí quyết của sự vững chắc và sức khỏe của gia đình. Chúa Giêsu không thể chối bỏ mối dây máu mủ ruột thịt giữa Người và mẹ Người. Nhưng đối với Người, tình nghĩa gia đình không chỉ xây dựng trên liên hệ máu mủ, mà thiết yếu phải được củng cố bởi lòng tin. Chính do lòng tin, Mẹ Maria đã cưu mang Chúa Giêsu và thiết lập liên hệ máu mủ ruột thịt với Người. Mẹ Maria đã trở thành mẹ và sống như một người mẹ mẫu mực nhờ chính lòng tin của mình.

Chúa Giêsu đề cao lòng tin ấy của Mẹ và mời gọi mọi người hãy noi gương Mẹ, lấy đức tin làm nền móng vững chắc cho đời sống gia đình. Thật thế, gia đình chỉ có thể sống yêu thương, thuận hòa và hạnh phúc, khi mọi người biết đặt Chúa vào trọng tâm của gia đình cũng như luôn tìm kiếm và thực thi ý Chúa.

Chúa Giêsu không chỉ được cưu mang trong lòng mẹ và lớn lên nhờ dòng sữa mẹ, Người còn lớn lên trong lòng tin của mẹ.

Lạy thánh Giuse là đấng sống liên kết mật thiết với Đức Giêsu - Ngôi Lời Thiên Chúa làm người - để Đức Giêsu lớn lên trong tâm hồn và nơi gia đình Nazareth. Xin thánh Giuse chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con để Chúa Giêsu cũng lớn lên trong gia đình các Kitô hữu và trở thành giây liên kết mọi người trong yêu thương, hòa thuận và hiệp nhất. Amen.