Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Bảy 06/07/2019

Thánh Mátthêu thuật lại việc Đức Giêsu trả lời cho các môn đệ của ông Gioan về việc các môn đệ của Người: “Tại sao không ăn chay”. Đức Giêsu nói gì về việc ăn chay để trả lời cho những người hỏi Người và cho chúng ta hôm nay?
Thứ Bảy 06/07/2019

Mt 9:14-17