Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Bảy Sau Chúa Nhật IX Mùa Thường Niên - Năm B, 05/06/2021

Thứ Bảy Sau Chúa Nhật IX Mùa Thường Niên - Năm B: Mỗi người chúng ta là môn đệ của Chúa, chúng ta hãy noi gương bà góa nghèo: dù nghèo khó về vật chất, dù nghèo khó về sức khỏe… nhưng bà lại giàu về tấm lòng, giàu về sự chân thật. 

SUY NIỆM LỜI CHÚA

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT IX MÙA THƯỜNG NIÊN - NĂM B

NGÀY 05/06/2021


Qua trang Tin mừng chúng ta vừa nghe, Chúa Giê-su đã cho chúng ta thấy được hai dạng người: “Người sống giả dối: Đó chính là những người kinh sư” và “người sống quảng đại, chân thật: Đó là hình ảnh bà góa nghèo”. 

Tin mừng thuật lại như sau: “Anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh, xúng xính trong bộ áo thụng, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng. Họ ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích ngồi cỗ nhất trong đám tiệc. Họ nuốt hết tài sản của các bà goá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ”. Cái giá của người sống giả dối là bị kết án. 

Còn hình ảnh người sống quảng đại, chân thật thì được Chúa Giê-su ví như hình ảnh của bà góa nghèo. Bà đã bỏ hết những gì mình có để dâng cho Chúa. 

Mỗi người chúng ta là môn đệ của Chúa, chúng ta hãy noi gương bà góa nghèo: dù nghèo khó về vật chất, dù nghèo khó về sức khỏe… nhưng bà lại giàu về tấm lòng, giàu về sự chân thật. 

Chẳng lẽ chúng ta nghèo đến nỗi không thể dành ít thời gian trong ngày sống để dâng lên Chúa bằng lời cầu nguyện sao! Chẳng lẽ chúng ta nghèo đến nỗi không thể nói lời yêu thương với tha nhân sao! Và chẳng lẽ chúng ta nghèo đến nỗi không dám sống chân thành với Chúa và với tha nhân sao! Hay chúng ta muốn sống giả dối như những kinh sư để rồi bị kết án sao!