Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Hai Sau Lễ Hiện Xuống - Năm B, 24/05/2021

Thứ Hai Sau Lễ Hiện Xuống - Năm B: Xin cho chúng con biết đáp đền tình yêu của Chúa bằng một trái tim đập cùng một nhịp với trái tim của Chúa...

SUY NIỆM LỜI CHÚA

THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT LỄ HIỆN XUỐNG - NĂM B

NGÀY 24/05/2021