Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Sáu Tuần XI Thường Niên Năm B, 18/06/2021

Thứ Sáu Tuần XI Thường Niên Năm B: Khẩn nguyện xin Chúa thanh tẩy và soi sáng con mắt tinh thần, để chúng con luôn được nhận ra đâu là điều thiện hảo và quy hướng về đó để bước đi...

PHÚT CẦU NGUYỆN

THỨ SÁU TUẦN XI THƯỜNG NIÊN NĂM B

NGÀY 18/06/2021


Francis Bacon có câu: “Có khá nhiều phương tiện để làm giàu, nhưng có rất ít phương tiện để lương thiện”.

Câu nói của Francis Bacon dẫn chúng ta đi vào bối cảnh Tin mừng của ngày hôm nay khi Chúa Giê-su nói: “Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, và kẻ trộm khoét vách lấy đi. Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, và kẻ trộm không khoét vách lấy đi”.

Quả thực, Chúa Giê-su đã đưa ra cho chúng ta bài giáo huấn quan trọng về ơn gọi sống nơi trần gian, nhưng đích điểm mà chúng ta phải đi đến, đó là hạnh phúc của sự sống mai sau, nghĩa là chúng ta sống ơn gọi ở trần gian này. Chúng ta phải có những nhu cầu để sinh sống, phải làm việc và phải kiếm tiền, không ai có thể chối bỏ cuộc sống trần gian này. Tuy nhiên, những gì tạo ra ở trần gian này lại không bền vững, nó chỉ là những sự phù vân.

Bởi thế, kho tàng của cải mà con người xây dựng nơi trần gian này có giá trị khi được phục vụ cho con đường mai sau, đó là con đường của hạnh phúc “Nước Trời”

Là Ki-tô hữu, chúng ta có ánh sáng của Lời Chúa, có con mắt đức tin để phân định được những gì là của thế gian, những gì là của nước trời mai sau. Đừng để cho lương tâm của chúng ta bị mù quáng bởi các trào lưu tục hóa hay đời sống hưởng thủ của vật chất tiền tài. Nếu cuộc sống người Ki-tô hữu chỉ sống với lý tưởng thu tích của cải, danh vọng và quyền thế, thì chắc chắn rằng, chúng ta không thể có được sự sống mai sau.

Khẩn nguyện xin Chúa thanh tẩy và soi sáng con mắt tinh thần, để chúng con luôn được nhận ra đâu là điều thiện hảo và quy hướng về đó để bước đi. Amen.