Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Tư Tuần XII Thường Niên Năm B, 23/06/2021

Thứ Tư Tuần XII Thường Niên Năm B: Xin Chúa ban thêm ơn giúp sức để chúng con luôn biết can đảm loan báo và sống cho những giá trị Tin mừng Chúa mang đến, hầu xứng đáng với danh nghĩa là Ki-tô hữu và hoàn thành tốt sứ mạng ngôn sứ mà Chúa đã tặng ban...

SUY NIỆM LỜI CHÚA

THỨ TƯ TUẦN XII THƯỜNG NIÊN NĂM B

NGÀY 23/06/2021


Sau giáo huấn về giá trị cao quý của sự sống đời đời, Chúa Giê-su tiếp tục cảnh báo các môn đệ trong việc đề phòng các tiên tri giả.

“Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả, họ đội lốt chiên mà đến với anh em; nhưng bên trong, họ là sói dữ tham mồi [...] Cứ xem họ sinh quả nào, thì biết họ là ai”, Lời Chúa hôm nay nhắc chúng ta về căn tính của mình là những người có “chất Ki-tô”. Vì bởi sau khi được rửa tội, chúng ta được tham dự vào chức vụ ngôn sứ của Chúa Ki-tô. Người ngôn sứ của Chúa được mời gọi không chỉ loan báo Tin mừng ơn cứu độ của Chúa đến cho muôn người, nhưng còn được mời gọi sống đức tin điều ngôn sứ loan báo.

Sống giữa thế giới công nghệ 5.0 và bị tục hóahôm nay, để phân biệt thật-giả thì thật là khó khăn biết mấy. Phân biệt thật-giả của hàng hoá đã khó, mà phân biệt lòng người ngay chính-gian tà thì lại càng khó hơn. Do đó, là con cái Thiên Chúa, là người Ki-tô hữu, chúng ta lại càng phải có bổn phận thể hiện bản chất chân thật trong cuộc sống, lại càng phải ra sức chống lại lối sống thực dụng, lối sống giả dối, lối sống bất chấp cả lương tâm. Để làm được điều này, đòi hỏi người Ki-tô hữu phải chấp nhận lội ngược dòng, chịu nhiều thiệt thòi và hi sinh. Được như thế, chúng ta sẽ nắm chắc phần thưởng là sự sống đời đời mà Chúa sẽ ban cho những ai tin theo Chúa.

Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã dạy chúng con biết rằng, chúng con đang sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian, xin Chúa ban thêm ơn giúp sức để chúng con luôn biết can đảm loan báo và sống cho những giá trị Tin mừng Chúa mang đến, hầu xứng đáng với danh nghĩa là Ki-tô hữu và hoàn thành tốt sứ mạng ngôn sứ mà Chúa đã tặng ban. Amen.