Clock-Time

Phút Cầu Nguyện

/ 1110 / Phút Cầu Nguyện

Phút Cầu Nguyện: Lời Chúa - Thứ 6 sau CN 3 MC (Mc 12,28-34)

Thấy Đức Giê-su đối đáp hay, ông đến gần Người và hỏi: "Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu?...
/ 853 / Phút Cầu Nguyện

Phút Cầu Nguyện: Lời Chúa - Thứ 5 sau CN 3 MC (Lc 11,14-23)

Có một người trong các kinh sư đã nghe Đức Giê-su và những người thuộc nhóm Xa-đốc tranh luận với nhau. Thấy Đức Giê-su đối đáp hay, ông đến gần Người và hỏi: "Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu?”
/ 1499 / Phút Cầu Nguyện

Phút Cầu Nguyện: Lời Chúa - thứ 4 sau CN 3 MC (Mt 5,17-19)

Phút Cầu Nguyện: Lời Chúa: Chúa Nhật 3 Mùa Chay (Lc 13,1-9)
/ 2175 / Phút Cầu Nguyện

Phút Cầu Nguyện: Chúa Nhật 3 Mùa Chay (Lc 13,1-9)

Phút Cầu Nguyện: Lời Chúa: Chúa Nhật 3 Mùa Chay (Lc 13,1-9)
/ 1288 / Phút Cầu Nguyện

Phút Cầu Nguyện: Lời Chúa thứ 7 sau Chúa Nhật 2 Mùa Chay (Lc 15, 1-3.11-32)

Phút Cầu Nguyện: Thứ Sáu sau Chúa Nhật II Mùa Chay Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (21, 33-43.45-46)...
/ 1202 / Phút Cầu Nguyện

Phút Cầu Nguyện: Thứ Sáu sau Chúa Nhật II Mùa Chay (Matthêu 21, 33-43.45-46)

Phút Cầu Nguyện: Thứ Sáu sau Chúa Nhật II Mùa Chay Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (21, 33-43.45-46)...
/ 1307 / Phút Cầu Nguyện

Phút Cầu Nguyện: Lời Chúa thứ 7 sau Chúa Nhật 1 Mùa Chay (Mt 5,43,48)

Phút Cầu Nguyện: Lời Chúa thứ 7 sau Chúa Nhật 1 Mùa Chay (Mt 5,43,48) - Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em....
/ 1532 / Phút Cầu Nguyện

Phút Cầu Nguyện: Lời Chúa thứ 6 sau Chúa Nhật 1 Mùa Chay (Mt 5,20-26)

Phút Cầu Nguyện: Lời Chúa thứ 6 sau Chúa Nhật 1 Mùa Chay (Mt 5,20-26) - Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời....