Clock-Time

Sống Đạo

/ 536 / Sách Nói Công Giáo

Episode 92: Cộng đoàn như một tính chất của tâm hồn | Chương 09: Cộng Đoàn | Chỉ có một điều cần thôi Hot

Cộng đoàn yêu thương không chỉ vượt quá các biên giới của các quốc gia, các lục địa mà còn vượt quá cả thời gian nữa. Không chỉ ý thức về những người ở xa thôi mà cả việc tưởng nhớ những người đã sống rất xa ta đều có thể đưa ta vào trong một cộng đoàn chữa lành, vạch hướng và nuôi sống. Không gian Thiên Chúa này trong cộng đoàn vượt hết mọi giới hạn của thời gian và không gian...

/ 623 / Sách Nói Công Giáo

Episode 91: Kỷ luật của cộng đoàn | Chương 09: Cộng Đoàn | Chỉ có một điều cần thôi Hot

Kỷ luật của cộng đoàn làm cho ta thành người hơn; nghĩa là, thành những con người đang vang lên cho nhau (personare tiếng Latinh là vang lên qua) một sự thật, một tròn đầy, và phong phú hơn ta có thể cảm nhận. Trong một cộng đoàn đích thật, ta là những cửa sổ thường xuyên cung cấp cho nhau những cảm nghiệm mới về mầu nhiệm Thiên Chúa đang hiện diện giữa ta...

/ 525 / Sách Nói Công Giáo

Episode 90: Vâng phục như ơn gọi có tính cộng đoàn | Chương 09: Cộng Đoàn | Chỉ có một điều cần thôi Hot

Khi ta cảm nhận việc vâng phục trước hết như một đặc tính của chính cộng đoàn, thì những môi tương quan giữa các thành viên khác nhau của cộng đoàn có thể trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều. Ta cũng nhận ra rằng ta cùng nhau muốn biện phân ý Thiên Chúa đối với chúng ta và làm cho việc phục vụ của ta thành việc đáp lại sự hiện diện xót thương của Thiên Chúa đang ở giữa ta.... 

/ 632 / Sách Nói Công Giáo

Episode 89: Những trung gian của tình yêu vô biên của Thiên Chúa | Chương 09: Cộng Đoàn | Chỉ có một điều cần thôi Hot

Tình yêu mạnh hơn sự chết, và cộng đoàn là nơi bạn và tôi tiếp tục để cho thế  gian này biết rằng bao giờ cũng có một cái gì đó để ăn mừng, để hân hoan, một cái gì đó thật khoan khoái - một sự sảng khoái theo nghĩa đi ra khỏi cõi tĩnh lặng của sự chết. Cộng đoàn là nơi, từ đó ta công bố Tin Mừng này cho gian: “Đừng sợ. Hãy nhìn kìa, Đức Kitô đã sống lại rồi, thé hiện Ngài vẫn đang sống”... 

/ 648 / Sách Nói Công Giáo

Episode 88: Lòng thương xót và cộng đoàn | Chương 09: Cộng Đoàn | Chỉ có một điều cần thôi Hot

Một cuộc sống xót thương chính là một cuộc sống trong đó tình thân hữu với Đức Kitô tự tỏ bày trong một tình thân hữu mới nơi những kẻ theo Ngài. Ta thường có khuynh hướng nghĩ về lòng xót thương như một việc của cá nhân đến độ dễ dàng đánh mất bản chất hỗ tương quan trọng của nó...

/ 600 / Sách Nói Công Giáo

Episode 87: Một lối sống mới | Chương 09: Cộng Đoàn | Chỉ có một điều cần thôi Hot

Một cuộc sống xót thương chính là một cuộc sống trong đó tình thân hữu với Đức Kitô tự tỏ bày trong một tình thân hữu mới nơi những kẻ theo Ngài. Ta thường có khuynh hướng nghĩ về lòng xót thương như một việc của cá nhân đến độ dễ dàng đánh mất bản chất hỗ tương quan trọng của nó...

/ 487 / Sách Nói Công Giáo

Episode 86: Cầu nguyện là ngôn ngữ của cộng đoàn | Chương 09: Cộng Đoàn | Chỉ có một điều cần thôi Hot

Cầu nguyện là ngôn ngữ của cộng đoàn Kitô hữu... nhờ cầu nguyện, cộng đoàn được tạo dựng cũng như được diễn tả ra. Cầu nguyện trước hết là nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa giữa dân Ngài, nên cũng là sự nhận ra chính cộng đoàn. Rõ nhất và đáng chú ý nhất là những hàn lời, những cử chỉ và sự thinh lặng nhờ đó cộng đoàn được hình thành...

/ 705 / Sách Nói Công Giáo

Episode 85: Lời mời gọi đến với cộng đoàn | Chương 09: Cộng Đoàn | Chỉ có một điều cần thôi Hot

Khi nào ta thôi không làm cho những khác biệt của mỗi cá nhân thành nền tảng của việc cạnh tranh và nhận ra những khác biệt ấy như những đóng góp có tiềm năng cho một cuộc sống chung phong phú, khi ấy ta bắt đầu nghe được lời mời gọi đến với cộng đoàn...