Clock-Time

Audio bài giảng Chúa Nhật IV Thường Niên C

ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm. Bài giảng CN IV TN (Lc 4,21-30) - Năm C - Nhà thờ Đức Bà năm 2007