Clock-Time

Bài Giảng Lễ Chúa Ba Ngôi - Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm

Thiên Chúa duy nhất mà lại có ba ngôi: Cha, Con và Thánh Thần. Bài Giảng Lễ Chúa Ba Ngôi - Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm