Clock-Time

Bài giảng lễ lá - Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm

Bai giảng lễ lá - Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm: Họ bắt đầu tố cáo Người rằng: "Chúng tôi đã phát giác ra tên này sách động dân tộc chúng tôi, và ngăn cản dân chúng nộp thuế cho hoàng đế Xê-da