Clock-Time

Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm - Chúa Nhật III Mùa Chay C

Đức Giê-su đáp lại rằng: "Các ông tưởng mấy người Ga-li-lê này phải chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn mọi người Ga-li-lê khác sao?