Clock-Time

Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm - Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Tin Mừng Ga 14: 15-16. 23-26 Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm Giảng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống