Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 20:19-23: Mỗi người chúng ta có mang Thần Khí của Chúa Kitô chưa? Thần Khí giải phóng, Thần Khí ban sự sống, Thần Khi yêu thương và tha thứ nhân danh Đức Kitô.

SUY NIỆM CHÚA NHẬT

CHÚA NHẬT VIII PHỤC SINH

LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan ( Ga 20:19-23)

19  Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em!"20 Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa.21 Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em".22 Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.23 Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ".


SUY NIỆM

“Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em. Nói xong Người thổi hơi vào các ông…”. Khi tạo dựng con người thuở ban đầu, Chúa thổi hơi vào Adam vừa được nắn thành từ đất, Adam mới có sinh khí, có sự sống. 

Trong công trình cứu chuộc, hôm nay, Chúa Giêsu cũng thổi hơi trên các Tông đồ để ban Thần Khí cho các ngài. Các Tông đồ được đổi mới để trở thành những cộng tác viên với Chúa Giêsu: “Như Cha sai Thầy, Thầy cũng sai anh em”.

Hôm nay, chúng ta không cần phải đợi Chúa Thánh Thần  hiện xuống, nhưng cần phải họp nhau cầu nguyện nhiều và đợi chờ lâu, mới loại bỏ được những chướng ngại ngăn cản Ngài ngự vào lòng chúng ta. Chúa Thánh Thần sẵn sàng ngự vào lòng những ai mở cửa tiếp đón Ngài. Cầu nguyện là lúc chúng ta mở lòng mình để đón nhận ơn Thánh Thần, để ơn Chúa biến đổi chúng ta nên người mới. Thiếu bầu khí họp nhau cầu nguyện là chúng ta sẽ mất cơ hội được nhận lãnh ơn Chúa Thánh Thần.

Chúa Thánh Thần soi sáng chúng ta. Không có ơn Chúa Thánh Thần, chúng ta sẽ mãi ở trong tối tăm, lầm lạc. Các Tông đồ, dù đã ở bên Thầy, được Thầy dạy dỗ, giải thích mọi điều, nhưng lòng trí cứ luẩn quẩn trong quan niệm thế gian. 

Những ai được nhận lãnh Thần Khí của Đức Giêsu, cũng là để chia sẻ sứ mạng của Người. “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu cho tôi, sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho người nghèo khó, công bố năm hồng ân trả lại tự do cho người bị áp bức”. Mỗi người chúng ta có mang Thần Khí của Chúa Kitô chưa? Thần Khí giải phóng, Thần Khí ban sự sống, Thần Khi yêu thương và tha thứ nhân danh Đức Kitô. Tha thứ là ân huệ của Đấng Phục Sinh, được thực hiện nhờ Thánh Thần. Không biết tha thứ là dấu chỉ thiếu vắng ơn Thánh Thần.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa đã yêu thương chăm sóc chúng con hết tình. Chúa về Trời, không để chúng con mồ côi, nhưng đã ban Chúa Thánh Thần, để chúng con đủ sức mạnh chiến thắng ma quỷ. Xin cho chúng con biết siêng năng họp nhau cầu nguyện để nhận lãnh được ơn Chúa Thánh Thần. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường