Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật IV Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Mc 1: 21-28: Luật Chúa dạy chúng ta giữ ngày Chúa nhật, để ít ra trong một tuần sống, tối thiểu chúng ta có được một ngày lắng nghe Lời Chúa. Chính Lời Chúa là lương thực, là ánh sáng soi đường chúng ta đi.

SUY NIỆM TIN MỪNG

CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN B

NGÀY 31/01/2021


 

LỜI CHÚA: Mc 1: 21-28

21 Đức Giê-su và các môn đệ đi vào thành Ca-phác-na-um. Ngay ngày sa-bát, Người vào hội đường giảng dạy.22 Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư.23 Lập tức, trong hội đường của họ, có một người bị thần ô uế nhập, la lên24 rằng: "Ông Giê-su Na-da-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi: ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa!”25 Nhưng Đức Giê-su quát mắng nó: "Câm đi, hãy xuất khỏi người này!”26 Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng, và xuất khỏi anh ta.27 Mọi người đều kinh ngạc đến nỗi họ bàn tán với nhau: "Thế nghĩa là gì? Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh!”28 Lập tức danh tiếng Người đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền Ga-li-lê.

SUY NIỆM

Chúa vào hội đường và giảng dạy trong ngày Sabath, Người giảng dạy không như các vị kinh sư, nhưng như Đấng có uy quyền. Uy quyền ấy cả ma quỷ cũng phải công nhận và sợ hãi. Ma quỷ là loài xảo quyệt, tin vào Chúa đó, tuyên xưng vào Chúa đó nhưng lại không khuất phục. Chúng tuyên xưng: “Tôi biết ông là ai, là Đấng Thánh của Thiên Chúa" để mong Chúa cho ma quỷ có chỗ dung thân. Thế nhưng, Chúa Giêsu lại rất cương quyết trước ma quỷ. Người xua trừ ma quỷ với quyền năng từ bên trong: “Hãy im đi và xuất ra khỏi người này”. 

Nhiều khi trong cuộc sống, chúng ta cũng hay vận dụng lời Chúa để minh họa cho ý muốn riêng tư của mình, lấy Lời Chúa để biện hộ cho việc làm và lời nói của mình hơn là lắng nghe và vâng theo Lời Chúa. 

Luật Chúa dạy chúng ta giữ ngày Chúa nhật, để ít ra trong một tuần sống, tối thiểu chúng ta có được một ngày lắng nghe Lời Chúa. Chính Lời Chúa là lương thực, là ánh sáng soi đường chúng ta đi. Tuy nhiên nhiều lúc chúng ta còn bê trễ, thờ ơ với việc lắng tai để đón nhận Lời Chúa. 

Lạy Chúa, xin cho con ý thức lắng nghe, yêu mến suy gẫm và áp dụng Lời Chúa trong cuộc sống mỗi ngày, vì Lời Chúa là nguồn sống của con, giúp con được mạnh tin. Amen. 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường