Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Hiển Linh A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 2: 1-12 Chính qua cách sống của người Ki-tô hữu, là người có Chúa Ki-tô, sẽ giúp cho anh chị em mình nhận ra Chúa.

SUY NIỆM CHÚA NHẬT

CHÚA NHẬT CHÚA HIỂN LINH A 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (Mt 2: 1-12)
 

1 Khi Đức Giê-su ra đời tại Bê-lem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem,2 và hỏi: "Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người”.3 Nghe tin ấy, vua Hê-rô-đê bối rối, và cả thành Giê-ru-sa-lem cũng xôn xao.4 Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Ki-tô phải sinh ra ở đâu.5 Họ trả lời: "Tại Bê-lem, miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng:6 "Phần ngươi, hỡi Bê-lem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en dân Ta sẽ ra đời”.7 Bấy giờ vua Hê-rô-đê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện.8 Rồi vua phái các vị ấy đi Bê-lem và dặn rằng: "Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người”.9 Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại.10 Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng.11 Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Ma-ri-a, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến.12 Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình.


Suy niệm
 

    Ngay sau khi giáng sinh nơi hang đá nghèo hèn, Hài Nhi Giê-su đã tỏ mình ra trước tiên cho những mục đồng chăn chiên đại diện cho người nghèo trong xã hội được đón nhận Tin Mừng. Kế đó, Người cũng sớm tỏ mình ra cho các đạo sĩ Đông phương đại diện cho lương dân.

Thực ra Chúa Giê-su đã tỏ mình ra cho hết mọi hạng người, nhưng ai mở lòng mình đón nhận ơn cứu độ thì sẽ tìm thấy Người. Chẳng phải các luật sĩ và các thượng tế và ngay cả nhà vua Hê-rô-đê đều biết lời loan báo về Đấng Cứu Thế ra đời sao? Nhưng các luật sĩ và thượng tế nghiên cứu Kinh Thánh ấy, rồi lại đóng ơn cứu độ ở trong sách vở một cách bàng quan. Còn bạo chúa Hê-rô-đê thay vì đón nhận, lại toan tính sát hại Hài Nhi. Khác hẳn với họ, các đạo sĩ tận đông phương bản thân chẳng biết Kinh Thánh, nhưng chỉ với một dấu chỉ lạ, họ đã mau mắn lên đường cùng sự chuẩn bị với khát mong tìm Đấng Cứu Thế và họ đã gặp Người.

Chúa Giê-su muốn tỏ mình ra cho hết thảy mọi người, vậy chúng ta, là những người đã biết Chúa, hãy giúp những người chưa biết Chúa, những người đang tìm gặp Chúa, những người quên mất Chúa được gặp Người. Chính qua cách sống của người Ki-tô hữu, là người có Chúa Ki-tô, sẽ giúp cho anh chị em mình nhận ra Chúa.

Lạy Chúa Giê-su, như lời thánh Phaolô đã nói: “Anh em hãy chiếu sáng như những vì sao trên bầu trời”, xin cho những người xung quanh nhận ra Chúa nơi đời sống và gương sáng của mỗi người chúng con. Amen.

 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường