Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật XXI Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Ga 6: 60-69: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng Thầy chính là Đấng thánh của Thiên Chúa”...

SUY NIỆM TIN MỪNG

CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN B

NGÀY 26/8/2018


 
 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 6: 60-69)

60 Nghe những lời ấy, nhiều môn đệ của Người liền nói: "Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi? "61 Nhưng Đức Giê-su tự mình biết được là các môn đệ đang xầm xì về vấn đề ấy, Người bảo các ông: "Điều đó, anh em lấy làm chướng, không chấp nhận được ư?62 Vậy nếu anh em thấy Con Người lên nơi đã ở trước kia thì sao?63 Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống.

64 Nhưng trong anh em có những kẻ không tin". Quả thật, ngay từ đầu, Đức Giê-su đã biết những kẻ nào không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người.65 Người nói tiếp: "Vì thế, Thầy đã bảo anh em: không ai đến với Thầy được, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho".66 Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo Người nữa.

67 Vậy Đức Giê-su hỏi Nhóm Mười Hai: "Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?"68 Ông Si-môn Phê-rô liền đáp: "Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời.69 Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa".


Suy niệm
 

Trong bài giảng về Bánh hằng sống, Chúa Giêsu đã gặp rất nhiều trở ngại về thái độ cứng lòng tin của người Do Thái. Ngay cả trong bảy mươi hai môn đệ của Chúa Giêsu, nhiều người cũng tỏ ra thái độ không chấp nhận giáo huấn về Bánh trường sinh: “Lời này chướng tai quá! Ai nghe nổi?” (Ga 6,60). Cuối cùng thì điều gì đến cũng phải đến: dân chúng thì bỏ Chúa, còn nhiều “môn đệ thì rút lui, không còn đi với Chúa nữa” (Ga 6,66).

Trước thái độ dửng dưng và cứng lòng tin của nhiều người, lúc này Chúa Giêsu quay sang Nhóm Mười hai tông đồ để hỏi các ông: “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?” (Ga 6,67). Đối diện với câu hỏi của Chúa Giêsu, Phêrô đại diện cho mười một tông đồ còn lại đã trả lời với niềm tuyên xưng như sau: “Thưa Thầy! Bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng Thầy chính là Đấng thánh của Thiên Chúa” (Ga 6,68-69).

Qua lời tuyên xưng của thánh Phêrô, chắc hẳn ngài đã cảm nghiệm rõ ràng Chúa là Đấng không thể thiếu trong cuộc đời của con người. Bởi vì lời Chúa là Lời cứu độ, Lời đem lại sự biến đổi cách sống con người, Lời đem lại sự sống đời đời cho con người. Như vậy những ai khiêm tốn đón nhận lời giáo huấn của Chúa và sống theo lời chân lý của Người, chắc chắn cuộc sống sẽ có tương lai của niềm vui phục sinh. Bởi vì ngoài lời Chúa ra thì không có lời nào trên mặt đất này đem lại sự sống bất diệt cho con người. Lời chân lý này chính Chúa Giêsu cũng đã từng khẳng định: “Người ta sống không nguyên bởi cơm bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra” (Mt 4,4)

“Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng Thầy chính là Đấng thánh của Thiên Chúa” (Ga 6,68-69). Đây là lời tuyên xưng của thánh Phêrô trước Đức Giêsu Kitô là Đấng thánh của Thiên Chúa. Vậy mỗi người chúng ta hãy đem lời tuyên xưng này vào trong cuộc sống của mình, như là một kinh nghiệm quý giá không thể thiếu trong đời sống đạo.

Ước gì trong mọi nơi mọi lúc, chúng ta luôn tin rằng Đức Giêsu là Đấng mà chúng ta cần đến nhất; và Đấng mà chúng ta cần, Ngài còn chính “là đường, là sự thật và là sự sống”. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường