Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật XXIII Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 14: 25-33 Sự khôn ngoan chỉ dẫn chúng ta chọn lựa điều thiện và tìm cách thế hữu hiệu nhất để đạt tới được điều thiện đó.
 

SUY NIỆM CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM - C

 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 14: 25-33)

25 Có rất đông người cùng đi đường với Đức Giê-su. Người quay lại bảo họ:26 "Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được.27 Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được.28 "Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp, mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có đủ để hoàn thành không?29 Kẻo lỡ ra, đặt móng rồi mà không có khả năng làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chê cười mà bảo:30 "Anh ta đã khởi công xây, mà chẳng có sức làm cho xong việc.31 Hoặc có vua nào đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính xem mình có thể đem một vạn quân ra, đương đầu với đối phương dẫn hai vạn quân tiến đánh mình chăng?32 Nếu không đủ sức, thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua đã phải sai sứ đi cầu hoà.33 Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được.

SUY NIỆM

Hơn một lần Chúa Giêsu đã dạy: các con hãy khôn ngoan như con rắn”, và hôm nay, qua đoạn Tin Mừng vừa được công bố, chúng ta như được nghe lại lời răn dạy của Chúa về sự khôn ngoan mà người môn đệ của Chúa Giêsu cần phải chiếm hữu. Nhưng khôn ngoan mà Chúa Kitô đòi hỏi đó là gì? Khi yêu cầu “khôn ngoan như con rắn”, hay là khi huấn dụ: "ai trong anh em muốn xây một cây tháp, mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có đủ để hoàn thành không”, Chúa Giêsu yêu cầu thái độ mà người Kitô hữu chúng ta phải có khi đối diện với những thực tại cuộc sống, một thái độ được lý trí hướng dẫn để phân định đâu là điều tốt và đâu là điều xấu để đưa ra những chọn lựa thích hợp.

Sự khôn ngoan chỉ dẫn chúng ta chọn lựa điều thiện và tìm cách thế hữu hiệu nhất để đạt tới được điều thiện đó. Sự khôn ngoan luôn đối nghịch lại với tính nhút nhát, sợ sệt hoặc là tráo trở, lừa gạt. Sự khôn ngoan chọn hành động theo điều thiện được gọi là khôn ngoan của Thiên

Chúa, có nghĩa là chúng ta hành động vì mục đích tối hậu của chúng ta, tức là sự sống đời đời. Còn nhát đảm hoạc lừa lọc là khôn ngoan thế gian, người ta hành động vì những lợi ích chóng qua đời này.

Vì vậy, lời mời gọi từ bỏ mọi sự mà theo Chúa là lời chỉ dẫn của sự khôn ngoan. Bởi vì việc chọn Chúa làm gia nghiệp là một sự chọn lựa khôn ngoan. Thật vậy, cuộc sống này không là cùng đích của con người, mọi sự trên trần đời này sẽ tiêu hao và tàn lụi, tiền bạc và danh vọng không thể làm cho con người được trường tồn và hạnh phúc, bởi vì tất cả là hư vô. Chỉ có Thiên Chúa, Đấng tạo thành mới có sự trường tồn và duy chỉ có Thiên Chúa, Đấng giàu lòng thương xót mới có thể trao ban hạnh phúc thật cho con người.

Để sỡ hữu được sự sống đời đời và hạnh phúc miên viễn chúng ta không thể tìm ở đâu khác ngoài Thiên Chúa, vì thế, việc bỏ mọi sự mà theo Chúa là một quyết định khôn ngoan.  Xin nhớ cho rằng, để là môn đệ của Chúa Kitô chúng ta phải đưa ra một chọn lựa dứt khoát, bởi không ai có thể làm tôi hai chủ, và cũng không thể “”bắt cá hai tay được”.

Lạy Chúa, xin cho chúng con được khôn ngoan để chọn lựa cho mình một hướng đi đúng đắn, đó chính là xin cho chúng con biết chon Chúa, bởi ngoài Chúa không ai có thể cho chúng con được hạnh phúc và an bình. Amen

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường