Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật XXIX Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 28: 16-20: Lời Chúa hôm nay thuật lại cho chúng ta mệnh lệnh sau hết của Chúa Giêsu: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ những điều Thầy đã truyền cho anh em”.

SUY NIỆM CHÚA NHẬT

CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN ATin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (Mt 28: 16-20)
 

16 Mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến.17 Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi.18 Đức Giêsu đến gần, nói với các ông: "Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất.19 Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần,20 dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”.

SUY NIỆM

Lời Chúa hôm nay thuật lại cho chúng ta mệnh lệnh sau hết của Chúa Giêsu: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ những điều Thầy đã truyền cho anh em”. Đây được xem như là sứ vụ cao cả mà Chúa tín thác trao phó cho mọi người Kitô hữu chúng ta.

Mệnh lệnh sau hết của Chúa Giêsu được gọi là mệnh lệnh truyền giáo. Mệnh lệnh này trở thành bản chất cho sự hiện hữu của Mẹ Giáo Hội và của mỗi người Kitô hữu chúng ta trong thế giới này. Không ra đi loan truyền sứ điệp Lời Chúa cho người khác, Giáo Hội và mỗi Kitô hữu sẽ đánh mất bản chất của chính mình. Vì thế, trong ngày cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo, cầu nguyện cho mỗi Kitô hữu ý thức vai trò thừa sai của chính mình, chúng ta cùng nhìn lại việc sống và thực thi mệnh lệnh Chúa truyền.

Quả thế, thánh tông đồ Phaolô đã nhắn nhủ các tín hữu Rôma rằng: “Làm sao mà nghe, nếu không có ai rao giảng?” (Rm 10, 14). Như thế, người Kitô hữu phải ý thức rằng, việc rao giảng và thông truyền Lời Chúa cho mọi người là việc làm không ngừng của mỗi tín hữu chúng ta. Thế nhưng, công việc ấy đòi hỏi mỗi chúng ta cần chọn lựa cách thế thích hợp để Lời Chúa được thông truyền cách hiệu quả và toàn vẹn. Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI đã chỉ dạy chúng ta cách thế rao truyền Lời Chúa cho thế giới hôm nay cách hiệu quả là bằng chính gương sống chứng nhân của mỗi Kitô hữu: “Con người ngày nay cần chứng nhân hơn thầy dạy, và nếu họ tin vào lời thầy dạy thì chính thầy dạy đó là chứng nhân”.

Chúng ta thực sự cảm nếm hạnh phúc của người biết rao truyền Lời Chúa bằng chính cuộc sống chứng nhân cho Lời Chúa bằng những việc làm cụ thể, như sống yêu thương tha thứ, sống ngay chính không gian dối, sống lương thiện nhân ái, v.v. Những cách sống này đưa nhiều người đến gần Chúa hơn và xóa tan đi một câu nói mỉa mai dành cho người có đạo: “Tôi tin đạo chứ không tin người có đạo”.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết thực thi mệnh lệnh của Chúa, đem Tin Mừng Chúa đến với muôn người bằng cuộc sống chứng nhân của chúng con. Amen.  


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường