Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật XXIX Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 10: 35-45:  Trang Tin Mừng hôm nay là lời tóm tắt sứ vụ của Chúa Giêsu khi Ngài đến trần gian để cứu chuộc con người....

SUY NIỆM CHÚA NHẬT

CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN B


NGÀY 21.10.2018
 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (10: 35-45)

Khi ấy,35 hai người con ông Dê-bê-đê là Gia-cô-bê và Gio-an đến gần Đức Giê-su và nói: "Thưa Thầy, chúng con muốn Thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây".36 Người hỏi: "Các anh muốn Thầy thực hiện cho các anh điều gì?"37 Các ông thưa: "Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh quang".38 Đức Giê-su bảo: "Các anh không biết các anh xin gì! Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống, hay chịu được phép rửa Thầy sắp chịu không?"39 Các ông đáp: "Thưa được". Đức Giê-su bảo: "Chén Thầy sắp uống, anh em cũng sẽ uống; phép rửa Thầy sắp chịu, anh em cũng sẽ chịu.40 Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Thiên Chúa đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được".41 Nghe vậy, mười môn đệ kia đâm ra tức tối với ông Gia-cô-bê và ông Gio-an.42 Đức Giê-su gọi các ông lại và nói: "Anh em biết: những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân.43 Nhưng giữa anh em thì không được như vậy: ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em;44 ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người.45 Vì Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người".

Suy niệm

Con Người không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và ban mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người. Câu kết của trang Tin Mừng hôm nay là lời tóm tắt sứ vụ của Chúa Giêsu khi Ngài đến trần gian để cứu chuộc con người. Đây cũng là lời mời cho hết những ai muốn dấn bước theo Chúa và trở nên môn đệ của Chúa.

Quả thế, khi bước theo Chúa Giêsu, các môn đệ chưa một lần hỏi Chúa: “Thưa thầy, đâu là tâm niệm cho sứ vụ của thầy nơi dương thế này?”. Có hay chăng, các ông chỉ hỏi Chúa về quyền lợi cho việc theo Chúa, như việc xin cho được ngồi “bên hữu, bên tả” của Chúa trong ngày Chúa thống trị muôn dân. Và vì không hiểu được mục đích và sứ vụ của Chúa, nên các môn đệ đã hành động theo cái nhìn của con người trần gian, đi theo Chúa chỉ nhắm giành lợi lộc trần thế và vinh quang cho cá nhân mình. Mục tiêu sai lầm không chỉ đưa các môn đệ xa Chúa, nhưng còn tạo cớ cho sự tranh giành địa vị và ghen tương lẫn nhau.

Chính trong bối cảnh ấy, Chúa Giêsu đã sửa dạy và uốn nắm các môn đệ hiểu hơn con đường theo Chúa là con đường cùng Chúa sống tinh thần hy sinh phục vụ: “Ai trong các con muốn làm lớn, thì hãy tự làm đầy tớ anh em. Và ai muốn thành người cầm đầu trong các con, thì hãy tự làm nô lệ cho mọi người. Vì chính Con Người cũng không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và ban mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người".

Như thế nẻo đường theo Chúa là nẻo đường cùng Chúa sống yêu thương và phục vụ anh chị em mình. Nẻo đường ấy đã được Thầy Giêsu đi đến cùng bằng một tình yêu vô vị lợi dành cho con người. Phục vụ và hy sinh cả mạng sống để làm giá cứu chuộc muôn người.

Là người con của Chúa trong thời đại hôm nay, chúng ta cũng ít nhiều bước theo Chúa với tinh thần vụ lợi như các môn đệ năm xưa. Khi chúng ta cầu nguyện hàng ngày là chuyển lên cho Chúa một danh sách thật dài những ước muốn về việc lãnh nhận sự dư dật của cải vất chất hơn là những ước mong sống trở nên người con đáng yêu và hăng say phục vụ anh chị em trong tình yêu của Chúa. Chính những ham muốn vụ lợi này đã làm cho chúng ta không chỉ trở thành người thèm khát vật chất tầm thường, nhưng còn làm cho chúng ta trở nên sơ cứng trong tình yêu và ghen tương ganh tỵ với anh em mình.

Lạy Chúa, xin biến đổi chúng con. Xin cho chúng con luôn biết đón nhận thánh ý Chúa và xin cho thánh ý Chúa ngày một được khắc họa trong cuộc sống chúng con, và nhất là được chúng con sống và chia sẻ, để danh Chúa được vinh quang. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường