Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật XXVII Thường Niên C - Lm Alfonso

Tin Mừng Lc 1: 26-38 "Hãy lần hạt Mân côi, để Mẹ Maria luôn ở với bạn, hướng dẫn, che chở, gìn giữ bạn như người Mẹ. Kinh Mân Côi phải là lời cầu nguyện trong gia đình bạn. Gia đình cầu nguyện với nhau là gia đình tồn tại với nhau".

SUY NIỆM CHÚA NHẬT

CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN C

MỪNG TRỌNG THỂ LỄ MẸ MÂN CÔI


 
 

Bài đọc 1: St 3,9-15.20

“Ta sẽ đặt mối thù nghịch giữa miêu duệ mi và miêu duệ người phụ nữ”.

Trích sách Sáng Thế.

Thiên Chúa đã gọi Ađam và phán bảo ông rằng: “Ngươi đang ở đâu?” Ông đã thưa: “Con đã nghe thấy tiếng Ngài trong vườn địa đàng, nhưng con sợ hãi, vì con trần truồng và con đang ẩn núp”. Chúa phán bảo ông rằng: “Ai đã chỉ cho ngươi biết rằng ngươi trần truồng, há chẳng phải tại ngươi đã ăn trái cây mà Ta đã cấm ngươi không được ăn ư?” Ađam thưa lại:”Người phụ nữ Chúa đã cho làm bạn với con, chính nàng đã cho con trái cây và con đã ăn”. Và Thiên Chúa phán bảo người phụ nữ rằng: “Tại sao ngươi đã làm điều đó?” Người phụ nữ thưa:”Con rắn đã lừa dối con và con đã ăn”. Thiên Chúa phán bảo con rắn rằng: “Bởi vì mi đã làm điều đó, mi sẽ vô phúc ở giữa mọi sinh vật và mọi muông thú địa cầu; mi sẽ bò đi bằng bụng, và mi sẽ ăn bùn đất mọi ngày trong đời mi. Ta sẽ đặt mối thù nghịch giữa mi và người phụ nữ, giữa miêu duệ mi và miêu duệ người đó, người miêu duệ đó sẽ đạp nát đầu mi, còn mi thì sẽ rình cắn gót chân người”. Và Ađam đã gọi tên vợ mình là Evà: vì lẽ bà là mẹ của chúng sinh. Đó là lời Chúa.

Đáp ca: 1Sm 2,1.4-5.6-7.8

Tâm hồn tôi nhảy mừng trong Chúa, Đấng Cứu độ tôi (c.1a).

1) Tâm hồn tôi nhảy mừng trong Chúa, và sức mạnh tôi được gia tăng trong Thiên Chúa tôi; miệng tôi mở rộng ra trước quân thù, vì tôi reo mừng việc Chúa cứu độ tôi. 

2) Chiếc cung những người chiến sĩ đã bị bẻ gãy, và người yếu đuối được mạnh khoẻ thêm. Những kẻ no nê phải làm thuê độ nhật, và những người đói khát khỏi phải làm thuê; người son sẻ thì sinh năm đẻ bảy, còn kẻ đông con nay phải héo tàn. 

3) Chúa làm cho chết và Chúa làm cho sống, Chúa đày xuống Âm phủ và Chúa dẫn ra. Chúa làm cho nghèo và làm cho giàu có, Chúa hạ xuống thấp và Chúa nâng lên cao. 

4) Từ nơi cát bụi, Chúa nâng người yếu đuối; từ chỗ phân nhơ, Chúa nhắc kẻ khó nghèo, để cho họ ngồi chung với các vương giả, và cho họ dự phần ngôi báu vinh quang.

Bài đọc II: Cv 1,12-14

Bấy giờ các ông từ núi gọi là núi Ôliu trở về Giêrusalem. Núi này ở gần Giêrusalem, cách đoạn đường được phép đi trong ngày Sabáth. Trở về nhà, các ông lên lầu trên, là nơi các ông trú ngụ. Đó là các ông : Phêrô, Gioan, Giacôbê, Anrê, Philípphê, Tôma, Batôlômêô, Mátthêu, Giacôbê con ông Anphê, Simon thuộc nhóm Quá Khích, và Giuđa con ông Giacôbê. Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Maria thân mẫu Đức Giêsu, và với anh em của Đức Giêsu. Đó là lời Chúa.

Alleluia, alleluia (Lc 1,28): Kính chào Trinh Nữ Maria đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng Trinh Nữ, Trinh Nữ được chúc phúc giữa các người phụ nữ. Alleluia.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (1,26-38)

Khi ấy, Thiên Thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Đavít, trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: “Kính chào Trinh Nữ đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng Trinh Nữ”. Nghe lời đó, Trinh Nữ bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: “Maria đừng sợ, vì đã được ơn nghĩa với Chúa. Này Trinh Nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Đấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Đavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp, và triều đại Người sẽ vô tận. Nhưng Maria thưa với thiên thần: “Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?” Thiên thần thưa: “Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ và uy quyền Đấng Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế, Đấng trinh nữ sinh ra sẽ là Đấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ trinh nữ cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ; vì không có việc gì mà Chúa không làm được”. Maria liền thưa: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền”. Và thiên thần cáo biệt trinh nữ. Đó là lời Chúa.

Suy niệm:

Kinh Mân Côi theo định nghĩa của các từ điển thần học Công Giáo, tiếng La Tinh gọi là Rosarium, Anh ngữ là Rosary, Hán tự là 玫 瑰 涇, phát âm là [méiguijing], giọng Hán Việt đọc là Mai Côi Kinh. Tiếng Việt đọc trại ra là Mân Côi – Văn Côi – Mai Khôi – Môi Khôi.

Như vậy, chữ Mân Côi” có nghĩa là “Bông hồng”. Thuở xưa, dân chúng hay kết vòng hoa thành triều thiêng dâng tặng một vị họ ngưỡng mộ. Cho nên gọi là lời kinh hoa hồng (hoa Mân Côi) vì hoa hồng là nữ hoàng của các loài hoa. Ban đầu có 15 mầu nhiệm Mân Côi gồm 150 Kinh Kính Mừng tương ứng với 150 Thánh Vịnh. Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã thêm năm sự Sáng để kinh Mân Côi trở thành cuốn sách Tin Mừng rút gọn. Sự tiến triển qua dòng thời gian của kinh Mân Côi quan trọng nhất nằm ở chỗ chuyển từ một lời kinh chúc tụng Đức Mẹ Maria đến chỗ suy niệm về cuộc đời Chúa Cứu thế với con tim và cặp mắt của Mẹ Maria. Mỗi chục kinh để tưởng nhớ một mầu nhiệm liên hệ đến Chúa Giêsu hay Đức Mẹ. Kinh Mân Côi suy niệm 20 Mầu Nhiệm, gồm 200 kinh chia làm từng chục. Mỗi chục gồm một kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng và 1 kinh Sáng Danh, và được chia làm 4 Mầu Nhiệm chính mà đặc ngữ Công Giáo gọi là Mùa, như Mầu Nhiệm Mùa Vui, Sáng, Thương, Mừng:

- Năm mầu nhiệm Vui: diễn tả mầu nhiệm Nhập thể và cuộc sống âm thầm của Chúa Giêsu suốt ba mươi năm tại Nadaréth.

- Năm mầu nhiệm Sáng: Diễn tả những biến cố trong ba năm Chúa Giêsu đi loan báo Tin mừng Nước Trời.

- Năm mầu nhiệm Thương: Diễn tả các sự đau khổ mà Chúa Giêsu phải chịu trong cuộc Tử nạn để đền tội và chết thay cho loài người.

- Năm mầu nhiệm Mừng: Diễn tả các sự kiện cứu độ của mầu nhiệm Chúa Giêsu Phục Sinh mà Đức Maria là người đầu tiên đại diện cho Hội Thánh được hưởng ơn ấy.

Bởi đó, một tràng 200 Kinh Mân Côi là triều thiên hoa hồng lớn, và một chuỗi Mân Côi 50 kinh là một bó hoa hay một triều thiên hoa hồng nhỏ mà chúng ta dâng lên Chúa Giêsu và Mẹ Maria để tỏ ý ca ngợi các Đấng.

Lòng sung kính Đức Mẹ đã có từ trong truyền thống Kinh Thánh. Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, thánh Luca tường thuật lại sự kiện Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến với một thôn nữ. Nhưng lời sứ thần Chúa rất cung kính: “Kính chào Trinh Nữ đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng Trinh Nữ”. Cung kính bởi vì sứ thần mang sứ điệp cho một người quan trọng thực thi việc nhiệm mầu. Sứ thần loan báo cho Đức Maria biết kế hoạch mầu nhiệm cứu độ của Thiên Chúa, bằng việc Chúa Cha muốn Con Một thụ thai làm người trong lòng Đức Trinh nữ Maria. Chúa Cha cũng chờ đợi Đức Maria ưng thuận trong sự tự do trước biến cố cứu chuộc mà Người sẽ thực hiện. Và Đức Maria đã khiêm tốn gật đầu: "Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền". Chính bởi sự tự khiêm ấy mà Mẹ đáng được ca tụng.

Sách Công vụ Tông đồ còn cho biết, sau khi Chúa Giêsu thăng thiên, “các môn đệ trở lại Giêrusalem, đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Maria thân mẫu Đức Giêsu, và với anh em của Người.” Mẹ chẳng những đồng hành hiệp công với công trình cứu chuộc của Chúa Con, mà còn tiếp tục đồng hành cùng Hội thánh cho đến ngày được Chúa rước lên trời. Vì thế mà chúng ta có lý khi chạy đến cậy trông nơi Mẹ.

Hội Thánh luôn nhắc chúng ta về sự linh nghiệm của Chuỗi Mân Côi trong đời sống Đức Tin. Chỉ những ai siêng năng lần Chuỗi Mân Côi hằng ngày mới cảm nhận được ơn ích thiêng liêng mà Thiên Chúa đã ban cho con người qua lời kinh đơn sơ này. Chính nhờ Chuỗi Mân Côi các tín hữu dâng kính Mẹ giúp Hội Thánh thoát khỏi biết bao cơn nguy biến như lịch sử đã minh chứng.

Vào thế kỷ XIII, bè rối Albigeois nổi lên ở miền Nam nước Pháp. Đức Mẹ hiện ra với thánh Đaminh và chỉ cho ngài tràng chuỗi Mân Côi như một khí giới thiêng liêng. Chính nhờ lối sống đơn sơ khiêm hạ và sự nhiệt thành rao giảng Lời Chúa của các tu sĩ dòng Đaminh, cùng việc các tín hữu siêng năng lần hạt Mân Côi, chỉ sau một thời gian ngắn, thánh Đaminh đã cảm hóa đưa được 150.000 người theo lạc giáo trở về cùng Hội Thánh.

- Năm 1511, đạo quân Hồi giáo phát xuất từ Thổ nhĩ kỳ xâm lược Âu Châu, Đức Giáo hoàng Piô V đã kêu gọi thành lập đạo binh Thánh Giá. Ngài cũng kêu gọi mọi tín hữu hợp ý bằng việc siêng năng lần hạt Mân côi để xin Đức Mẹ giúp ngăn cuộc xâm lược. Ngày 7/10/1571, trong trận chiến tại vịnh Lepante, đạo quân Thánh Giá đã chặn đứng đà tiến của quân địch trang bị vũ khí hùng hậu. Để ghi nhớ cuộc chiến thắng lịch sử này, Đức Giáo hoàng đã truyền thiết lập lễ Mân côi hằng năm để tạ ơn Chúa.

* Thánh Đaminh quả quyết: "Không có cách cầu nguyện nào đẹp lòng Chúa Giêsu và Mẹ Maria bằng đọc kinh Mân côi sốt sắng.”

* Thánh Bênađô nói: "Kinh Mân côi có sức xua đuổi ma quỷ, hỏa ngục kinh hoàng khi nghe Danh Thánh Maria".

* Theo thánh Grignion de Monfort: “Ngoài Thánh lễ Missa và kinh Nhật khóa (Phụng vụ Giờ kinh), không còn kinh nào có sức kéo ơn Chúa xuống cho ta hơn Kinh Mân Côi. Kinh là chiếc giây nối liền đất với trời".

* Còn với thánh Alphongsô Maria Liguori nhiệt thành truyền bá lòng sùng kính Mẹ Maria: “Hết mọi ơn thánh ở trong Chúa Giêsu như nguồn mạch, nhưng do ý định mầu nhiệm và thương xót của Chúa, không một ơn nào ban xuống cho loài người mà không có Mẹ cầu xin cho.” Cả những lúc tuổi già sức yếu trên giường bệnh, thánh Alphongsô vốn không ngừng lần hạt Mân Côi. Có lúc ngài hỏi thầy giúp bệnh nhân rằng: “Cha đã lần hạt Mân Côi chưa thầy?” Thầy giúp bệnh nhân trả lời: “Cha đừng sợ, vì Cha đã lần hạt nhiều rồi, Đức Mẹ không bao giờ bỏ Cha đâu!” Nghe thấy câu nói đơn sơ ngây ngô như thế, ngài đã nhấn mạnh khi nói với Thầy: “Con không biết rằng, phần rỗi đời đời của Cha hệ tại việc lần hạt Mân Côi sao?” Ngài dạy rằng áo choàng của Mẹ như tấm lá chắn cho tội nhân.

* Thánh Alano de la Roche thì cho biết những hồng ân ban cho những người siêng năng lần hạt:

1. Kẻ có tội ăn năn trở lại,

2. Người đói khó được dư đầy ơn phúc,

3. Người bị xiềng xích, nô lệ tội lỗi được giải phóng,

4. Người buồn phiền, than khóc được vui mừng,

5. Người chiến đấu được an bình, khỏi mưu chước ma quỷ.

6. Người thiếu thốn được no đủ,

7. Các tu sĩ sống xứng đáng với bậc mình,

8. Người ngu dốt thành thông giỏi,

9. Người ham danh sẽ chiến thắng hư danh,

10. Kẻ qua đời được tha hình phạt vì tội đã phạm.

Mẹ thánh Têrêsa Calcutta khuyên nhủ: "Hãy lần hạt Mân côi, để Mẹ Maria luôn ở với bạn, hướng dẫn, che chở, gìn giữ bạn như người Mẹ. Kinh Mân Côi phải là lời cầu nguyện trong gia đình bạn. Gia đình cầu nguyện với nhau là gia đình tồn tại với nhau".

Kinh Mân Côi là lời kinh dễ đọc, phù hợp mọi người kể cả người già, trẻ em, người bận bịu kẻ rỗi rảnh, kẻ cô đơn hay nhóm hội đông đúc. Có thể nói Kinh Mân Côi là lời kinh gần gũi nhất trong các gia đình. Nhân tháng Mân Côi kính Đức Mẹ, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi mọi tín hữu trên toàn thế giới đọc kinh Mân Côi mỗi ngày, trong suốt tháng Mười kính Đức Mẹ, cùng lần chuỗi trong tinh thần hiệp thông và ăn năn sám hối, cầu xin Thánh mẫu Thiên Chúa và Tổng Lãnh Thiên Thần Micae bảo vệ Giáo Hội khỏi ma quỷ, kẻ luôn tìm cách chia tách chúng ta ra khỏi Thiên Chúa và anh chị em mình.

Vậy các hội đoàn, lớp giáo lý, ca đoàn, các thành viên trong gia đình, khu xóm được mời gọi tổ chức lần Chuỗi Mân Côi sống mà giáo phận Phú Cường hướng dẫn. Giá trị ơn ích các tín hữu được hưởng của cả chuỗi Mân Côi dù là thực hiện chỉ một chục, nhờ sự liên kết, nâng đỡ nhau sống tâm tình đạo đức lời kinh Mân Côi mọi nơi mọi lúc.
 
Lm Alfonso